Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci/uczniów pełnoletnich jest Fundacja"Pomóż Zrozumieć" z siedzibą 60-214 Poznań ul. Wojciecha Bogusławskiego 22/3

Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochrona danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: ido@pomozzrozumiec.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe będą przedstawiane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy w systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także stanu jednostki, w szczególności w celu:

 • Diagnozowania dzieci i młodzieży, w tym wydawania opinii,
 • Udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami,
 • Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa w szczególności:
  • Wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy
  • Rejestru wydanych opinii
  • Dokumentacji związanej z udzieloną pomocą (np. dokumentacji badań i czynności uzupełniających, dzienniki zajęć).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych osobowych u Administratora

Komu mogą być przekazywane dane osobowe?

Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną, księgową, przedszkolom, szkołom oraz placówkom oświaty oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 • Dostępu do treści danych osobowych,
 • Żądania do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 • Żądania usunięcia danych osobowych gdy:
  • Dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • Dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • Żądnie ograniczenia przetwarzania gdy:
  • Osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięcia danych osobowych,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje również państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG

Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?

Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.

1% podatku

Fundacja "Pomóż Zrozumieć" specjalizuje się w niesieniu pomocy dzieciom z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz niepełnosprawnością słuchową.

Wspierając nas, naprawdę poomagasz dzieciom.

KRS: 0000518095

Nr Konta: 92 1140 2004 0000 3302 7846 7906

Kontakt

ul. Wojciecha Bogusławskiego 22/3
60-214 Poznań