Statut poradni

Statut poradni

Nasza oferta

Witamy Państwa w Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej "Pomóż Zrozumieć".

Placówka działa od 1 grudnia 2017 roku w ramach Fundacji " Pomóż Zrozumieć". Prowadzimy zajęcia logopedyczne i pedagogiczne, uczymy języka angielskiego. Realizujemy zajęcia na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Nasza oferta terapeutyczna i edukacyjna jest skierowana do rodzin oraz placówek edukacyjnych.

DIAGNOZA

W placówce przeprowadzamy:

 • diagnozę małego dziecka do 3 roku życia Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową.

Co to jest Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa?

Metoda została opracowana przez zespół specjalistów w Monachijskim Centrum Dziecka ( obecnie kbo-Kinderzentrum München) pod kierunkiem prof. Theodora Hellbrügge. Jest efektem wieloletnich badań niemowląt i małych dzieci oraz współpracy pediatrów i psychologów, pozwala na kompleksową ocenę rozwoju psychoruchowego. Wysoka jakość Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej została doceniona i potwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako system profilaktyczny, zapobiegający różnym niepełnosprawonościom.

Jakie są cele i zadania MFDR

Celem diagnozy jest kompleksowa ocena rozwoju małego dziecka w zakresie sprawności motorycznych, percepcyjnych, rozwoju mowy oraz kontaktów społeczych. Wczesne rozpoznanie wrodzonych lub nabytych w okresie niemowlęcym zaburzeń stwarza szansę na wykorzystanie okresu sensytywnego ( wrażliwego ) dla rozwoju poszczególnych funkcji.

 • diagnozę logopedyczną, neurologopedyczna i surdologopedyczną w celu określenia poziomu rozwoju mowy, kompetencji językowych i komunikacyjnych
 • diagnozę pedagogiczną i surdopedagogiczną w celu określenia dojrzałości szkolnej oraz poziomu kluczowych kompetencji edukacyjnych

TERAPIA

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową oraz zaburzeniami mowy o typie afazji. Naszym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych osób z zaburzeniami słuchu i mowy. Indywidualne programy terapeutyczne tworzymy w oparciu o metodę audytywno werbalną i werbotonalną.

Metoda audytywno – werbalana

słyszę – słucham – rozumiem – mówię

Image Description

Możliwości wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu oraz wczesnego aparatowania lub implantowania dzieci z niepełnosprawnościa słuchową stwarzają szansę na maksymalne wykorzystanie resztek słuchowych i rozwój mowy dźwiękowej.

Metoda audytywno-werbalna zaproponowana przez Susann Schmidt-Giovannini, propagowana także przez m.in Warrena Estabrooks zakłada otaczanie dziecka dźwiękami i mową ( tzw. wychowanie słuchowe lub trening słuchowy), przyswajanie mowy w sytuacjach naturalnych, usprawnianie słuchu, mowy, języka oraz procesów poznawczych w kontekście bieżących potrzeb psychicznych, społecznych i edukacyjnych dziecka.

Podejmowane działania wymagają aktywnego udziału rodzica w terapii, współpracy rodzica i logopedy z audiologiem.

Metoda werbo - tonalna

ruch ciała – rytm muzyczny – uwrażliwianie słuchowe – wywołanie głosu

Metoda została opracowana przez Petara Guberina chorwackiego językoznawcę początkowo jako forma wspomagająca naukę języków obcych. Obserwacje Petara Guberina nad rolą rytmu i intonacji w odbiorze i nadawaniu mowy pozwoliły na zastosowanie tej koncepcji w rehabilitacji dzieci z wadami słuchu.

Metoda może być wykorzystywana w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii już poniżej trzeciego roku życia.

Podobnie jak metoda audytywno - werbalna także koncepcja Patara Guberina łączy rozwój percepcji słuchowej i stymulację wszystkich zmysłów z komunikacją językową.

Program terapii wykorzystuje fonetyczno-akustyczne cechy dźwięków mowy dla stymulacji ruchowych obejmujących zabawy fonetyczne i ruchy ciała oraz stymulacji muzycznych. Efektem prowadzonych działań jest lepsza percepcja i produkcja mowy.

Nasz Zespół

Image Description

Dorota Jarosz

 • Surdopedagog
 • Surdologopeda
 • Terapeuta SI.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im KEN w Krakowie oraz UMSC w Lublinie,

Pracuję z dziećmi z wadami słuchu oraz niedokształceniem mowy o typie afazji.

Od grudnia 2017 pełnię funkcję Dyrektora w niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Pomóż Zrozumieć”.

Monika Zawada

Nazywam się Monika Zawada. Studiuję na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktualnie jestem na 3 roku edukacji elementarnej z językiem angielskim, jestem w trakcie pisania pracy licencjackiej. Planuję zacząć studia II stopnia. Przyszłość wiążę z pracą z dziećmi, ponieważ sprawia mi ona ogromną radość.

Karolina Masiakowska

Pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Praca z dziećmi to moja pasja. Jestem nauczycielką z wieloletnim doświadczeniem w placówkach oświatowych. W pracy z dziećmi wykorzystuję własny autorski program edukacyjny "Arteterapia i jej zastosowanie w pracy z dziećmi ". Diagnozuję i przygotowuję dzieci do zajęć pod kątem gotowości szkolnej.

Kwalifikacje zawodowe:

 • studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, Wydział Studiów Edukacyjnych ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )
 • studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i arteterapii. Wydział Pedagogiczno - Artystyczny ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )

Moje zainteresowania:

 • fotografia, rysunek, historia Polski XX-lecie międzywojenne

Nasze zajęcia

Image Description

W placówce realizujemy zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością słuchową oraz zaburzeniem mowy o typie afazji:

 1. "Nasza szkółka" – oferta skierowana dla dzieci w wieku 7-8 lat.
  Założeniem programu jest wsparcie dzieci niesłyszących w realizowaniu podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji. Osoby zainteresowane mogą korzystać również dodatkowo z nauki języka angielskiego.
 2. "Zanim pójdę do szkoły" - oferta skierowana dla dzieci w wieku 6 -7 lat
  Założeniem programu jest przygotowanie dzieci do czytania, rozumienia tekstu, pisania i liczenia. Dla grupy prowadzona jest również nauka języka angielskiego.
 3. "My jesteśmy przedszkolaki" – oferta skierowna dla dzieci w wieku 4-5 lat.
  Program logorytmiczny uwzględniający potrzeby poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym
 4. "Słuchające bobaski" – oferta skierowana dla dzieci w wieku 0-3 lat
  Program oparty o wczesną stymulację słuchową, naukę słuchania oraz rozumienia mowy

Dla rodzica

Naszą ideę współpracy z rodzicem można zamknąć w słowach:
„świadomy rodzic – skuteczniejsza rehabilitacja”


CO POWINNO NIEPOKOIĆ


WZROK

Dzieci młodsze

Jeżeli twoje dziecko:

 • nie patrzy na zabawki, którymi bawi się
 • nie podąża wzrokiem za poruszającym się przedmiotem
 • nie kontroluje wzrokiem czynności manualnych, brak koordynacji oko- ręka
 • nie interesuje się obrazkami
 • niechętnie bawi się małymi zabawkami i układankami
 • nie wykonuje płynnych, śledzących ruchów oczu

Dzieci starsze

Jeżeli dziecko:

 • nachyla głowę lub tułów w jedną stronę
 • mruży oczy
 • ma trudności z czytaniem drobnego druku
 • ma wolniejsze w stosunku do rówieśników tempo przepisywania z tablicy
 • ustawia książki i zeszyty pod różnym kątem

Gdzie szukać pomocy:

 1. Specjalista:
  • lekarz okulista
  • optometrysta
  • tyflopedagog
 2. Instytucja:
  • okulistyczne placówki medyczne
  • poradnie Polskiego Związku Niewidomych
  • poradnie Polskiego Związku Niewidomych
  • poradnie psychologiczno- pedagogiczne
  • ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju

SŁUCH

Dzieci młodsze

Jeżeli dziecko:

 • nie reaguje na dźwięki otoczenia: dzwonek, hałas, dźwięki urządzeń domowych, odgłosy zwierząt
 • nie reaguje na dźwięki ciche: szelest papieru, szept
 • nie jest zainteresowane mową werbalną
 • nie reaguje na mowę ludzką
 • nie podejmuje prób powtarzania sylab - nie gaworzy
 • nie wykonuje prostych poleceń wydawanych werbalnie typu :" daj"

Dzieci starsze

Jeżeli dziecko:

 • nie reaguje na swoje imię
 • nie rozumie prostych poleceń
 • nie skupia się na kontakcie werbalnym z otoczeniem
 • nie rozumie mowy
 • nie mówi lub mowa czynna rozwija się z opóźnieniem

Gdzie szukać pomocy:

 1. Specjalista:
  • lekarz laryngolog, audiolog
  • logopeda, surdologopeda
 2. Instytucja:
  • oddziały foniatrii i audiologii
  • poradnie laryngologiczne
  • poradnie Polskiego Związku Głuchych
  • specjalistyczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne
  • ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju

MOWA

Dzieci młodsze

Jeżeli dziecko:

 • nie gaworzy, chociaż do 3 miesiąca głużyło
 • nie wymawia prostych słów lub wyrażeń dźwiękonaśladowczych po ukończeniu pierwszego roku życia
 • po ukończeniu 2 roku życia nie pojawiają się proste zdania typu "mama da"
 • wykonuje proste gesty typu "pa pa" bez wypowiadania sylab

Dzieci starsze

Jeżeli dziecko:

 • nie rozumie mowy oderwanej od konkretnej sytuacji
 • nie powiększa zasobu słów dziecka
 • nie rozumie poleceń i zdań złożonych
 • nie powtarza słów lub wyrażeń dźwiękonaśladowczych
 • nie buduje zdań

Gdzie szukać pomocy:

 1. Specjalista:
  • logopeda
  • psycholog
 2. Instytucja:
  • psychologiczno – pedagogiczne
  • poradnie zdrowia psychicznego
  • ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju

RUCH

Dzieci młodsze

Jeżeli dziecko:

 • nie podnosi główki w leżeniu na brzuchu
 • występują opóźnienia w opanowaniu podstawowych umiejętności ruchowych siadania, stania i chodzenia

Dzieci starsze

Jeżeli dziecko:

 • ma trudności z opanowaniem wchodzenia i schodzenia po schodach
 • unika zabaw ruchowych
 • ruchy są niezgrabne
 • ma trudności z samoobsługą np. ubieraniem się
 • nie lubi zabaw zręcznościowych np. z piłką

Gdzie szukać pomocy:

 1. Specjalista:
  • lekarz – pediatra,neurolog
  • rehabilitant ruchu
  • terapeuta SI
 2. Instytucja:
  • poradnie finansowana prze NFZ
  • poradnie psychologiczno- pedagogiczne
  • ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju

EDUKACJA

prawo o edukacji

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE W ŚWIETLE PRAWA

Rodzice mają możliwość uzyskania następujących rodzajów dokumentów:

 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydawane przez Miejskie lub Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
  Dokument uprawniający m.in do korzystania z ulgi na przejazdy, odliczania kosztów rehabilitacji w rozliczeniach PiT, dopłat na turnusy oraz sprzęt rehabilitacyjny
 • Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.
  Dokument jest wymagany w placówkach oświatowych dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową, wzrokową, ruchową, w tym afazją, intelektualną, dla dzieci autystycznych oraz dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną na kolejne etapy edukacji. Na podstawie dokumentu uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć tzw. zajęć rewalidacyjnych oraz otrzymać zalecenia na czas egzaminów zewnętrznych
 • Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawaną przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.
  Dokument uprawnia dziecko do korzystania z zajęć wczesnej stymulacji rozwoju w placówkach oświatowych od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
przepisy

ZGŁOSZENIE NA BADANIA

zgłoszenie

ZAPRASZAMY !!!!!!!

1% podatku

Fundacja "Pomóż Zrozumieć" specjalizuje się w niesieniu pomocy dzieciom z niedokształceniem mowy o typie afazji oraz niepełnosprawnością słuchową.

Wspierając nas, naprawdę poomagasz dzieciom.

KRS: 0000518095

Nr Konta: 92 1140 2004 0000 3302 7846 7906

Kontakt

ul. Wojciecha Bogusławskiego 22/3
60-214 Poznań